Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (2)

2021
Zeitschriftenartikel
Fromm, S.; Perszyk, E. E.; Kanyamibwa, A.; Wall, K. M.; Hutelin, Z.; Trinh, J.; Davis, X. S.; Green, B. G.; Flack, K. D.; DiFeliceantonio, A. et al.; Small, D. M.: Development of MacroPics: A novel food picture set to dissociate the effects of carbohydrate and fat on eating behaviors. Appetite 159, 105051 (2021)
2020
Zeitschriftenartikel
Wall, K. M.; Farruggia, M. C.; Perszyk, E. E.; Kanyamibwa, A.; Fromm, S.; Davis, X. S.; Dalenberg, J. R.; DiFeliceantonio, A. G.; Small, D. M.: No evidence for an association between obesity and milkshake liking. International Journal of Obesity 44, S. 1668 - 1677 (2020)
Zur Redakteursansicht