Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (1)

2016
Zeitschriftenartikel
Mueller, K.; Arélin, K.; Möller, H. E.; Sacher, J.; Kratzsch, J.; Luck, T.; Riedel-Heller, S.; Villringer, A.; Schroeter, M. L.: Serum BDNF correlates with connectivity in the (pre)motor hub in the aging human brain: A resting-state fMRI pilot study. Neurobiology of Aging 38, S. 181 - 187 (2016)

Poster (1)

2019
Poster
Molloy, E.; Mueller, K.; Sehm, B.; Kanaan, A. S.; Pampel, A.; Steele, C.; Nikulin, V. V.; Bazin, P.-L.; Beinhölzl, N.; Zheleva, G. et al.; Piecha, F.; Ihle, K.; Blöchl, M.; Scharrer, U.; Regenthal, R.; Möller, H. E.; Villringer, A.; Sacher, J.: Serotonergic modulation of behavioural and neural responses during motor learning. 2019 OHBM Annual Meeting, Rome, Italy (2019)
Zur Redakteursansicht