Ausgewählte Publikationen

Ausgewählte Publikationen

Zeitschriftenartikel (2)

2010
Zeitschriftenartikel
Taubert, M.; Draganski, B.; Anwander, A.; Mueller, K.; Horstmann, A.; Villringer, A.; Ragert, P.: Dynamic properties of human brain structure: Learning-related changes in cortical areas and associated fiber connections. The Journal of Neuroscience 30 (35), S. 11670 - 11677 (2010)
Zeitschriftenartikel
Horstmann, A.; Frisch, S.; Jentzsch, R. T.; Müller, K.; Villringer, A.; Schroeter, M. L.: Resuscitating the heart but losing the brain: Brain atrophy in the aftermath of cardiac arrest. Neurology 74 (4), S. 306 - 312 (2010)
Zur Redakteursansicht